Vismigratie

Terug

Doordat de waterkwaliteit de laatste jaren verbetert, keren vissen terug naar onze waterlopen. Maar er is meer nodig.

Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Vaak verhinderen stuwen, watermolens of bodemvallen die migratie omdat vissen er niet voorbij kunnen zwemmen. Hier grijpen diverse verenigingen in o.a.: de VMM(BE), ANB(BE), Waterschap Brabantse Delta (NL). Ze vragen ons om het natuurlijke verval van waterlopen te herstellen, we leggen hier nl vistrappen en nevengeulen aan.

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Met Kennes heeft u een partner met de juiste know-how en middelen aan uw zijde. We denken graag met u mee hoe we uw project realiseren.