Algemene voorwaarden

algemene-voorwaarden: F. Kennes BV & F. Kennes vof Agro- en Cultuurtechniek

Artikel 1. Betalingen 1.1 Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 30 dagen na factuurdatum. 1.2 Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswegen en zonder ingebrekenstelling een intrest van 12% per maand eisbaar. 1.3 Elk niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn gesteld lastens dezelfde bouwheer. 1.4 Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, zal het saldo worden verhoogd met 15% met een minimum van 125 EUR.

Artikel 2. Aanvaarding De werken worden geacht aanvaard te zijn door de bouwheer binnen de acht kalenderdagen van de uitvoering van de werken, behoudens nauwkeuring omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven  voor het einde van hogergenoemde termijn. Aanvaarding dekt alle gebreken, d.w.z. alle gebreken die de bouwheer op het ogenblik van de beëindiging van de werken of gedurende de volgende vijf kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle.

Artikel 3. Ontbinding van de overeenkomst Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangekende kennisgeving aan de bouwheer, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.

Artikel 4. Bevoegdheid Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Turnhout en het Vredegerecht van Hoogstraten zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.

F. Kennes VOF    Agro-en Cultuurtechniek CUMELA-voorwaarden Gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland op 19 juni 2013 onder nummer 95/2013